Анкета
Бихте ли се възползвали от услугите, които ще предоставят в центровете за кариерно развитие към БТПП (напр.възможности за кариерно ориентиране и израстване, професионална реализация и др.) ?
ДА
НЕ

Виж статистика >>