Мрежа за сътрудничество

Регионалните Мрежи да сътрудничество, създадани в 6-те региона по планиране, имат за цел да ангажират всички заинтересовани в съответния регион страни с решаването на проблемите, свързани със сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения, както и с набелязването на мерки за предотвратяване на всички нейни прояви. Тези мрежи за сътрудничество маркират специфичните регионални проблеми в областта на трудовоправните и осигурителните отношения в съответния регион, спомагат за отбелязването на тесните места и с всеобщи усилия да се търсят решения на проблемните области.

Учредителни  срещи за създаването на регионалните Мрежи за сътрудничество в 6-те планови региона:

Северен централен регион по планиране – гр. Русе - 10.10.2011 г.
Югоизточен регион по планиране – гр. Бургас - 24.10.2011 г.
Северозападен регион по планиране – гр. Враца - 11.11.2011 г.
Южен централен регион по планиране – гр. Пловдив - 27.02.2012 г.
Югозападен регион по планиране – гр. София - 12.12.2012 г.
Североизточен регион по планиране – гр. Варна - 12.12.2012 г.

В тези срещи взеха участие представители на целевите групи, както и на местните власти и гражданското общество – представители на общините, областните управи, неправителствения сектор.

По време на дискусионните форуми на Регионалните мрежи за сътрудничество бяха обсъдени редица проблемни области при трудовоправните и осигурителните отношения и се направиха конкретни предложения.

Някои от по-важните дискутирани теми бяха: