Архив на събитията за 2011

15.12.2011

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП за предотвратяване на проявите на сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения

22.11.2011

Повишаване на информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане

26.10.2011

Провеждане на семинар "Обучение на наети лица и синдикалисти по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните

24.10.2011

Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на сис

24.10.2011

Провеждане на семинар "Обучение на работодатели по организация и администриране на бизнеса, фирмена култура и ефективна работна среда, механизми за взаимодействие между работодатели и наети лица, обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения и

стр. 1 от 10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10