Дейности по проекта

 

Дейност

1.

Проучване на степента на инфор-мираност на работодателите и заетите лица на национално /регионално ниво и по отрасли относно действащата нормативна уредба в областта на трудовоправните отношения

2.

Анализ на резултатите от проучването и определяне на основни теми, за организиране и провеждане на дискусии и обучения

3.

Разработване на методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели и членове на синдикални организации в предприятията

4.

Провеждане на регионални и отраслови семинари за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му от работодателите и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог

5.

Организиране на регионални и отраслови обучения  на  работодатели, заети лица и синдикалисти с използването на методическия и учебен инструментариум

6.

Създаване на дискусионен клуб за обмен на информация между работодатели, заети лица и синдикалисти

7.

Разработване на механизъм за поддържане на информираността сред социалните партньори и техните членове относно прилагането и промените в действащото законодателство, уреждащо трудовоправните и осигурителните отношения

8.

Провеждане на обучения на целевите групи за приложение на разработени модели и мерки за: фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1

9.

Повишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане

10.

Подготовка и разпространение на печатни материали и материали за обучение

11.

Оценка, анализ и разпространение на резултатите от провежданите обучения, ефектът им за намаляване на проявите на неформалната икономика, разпространение на «добри практики»

12.

Разработване и поддържане на виртуална Социална академия с електронна платформа и софтуер за интерактивен интерфейс

13.

Организиране на заключителна конференция

14.

Популяризиране на целите и резултатите от проекта и мултиплициращ ефект

15.

Управление на проекта