Фокус група: Работодатели


Ефективна организация и администриране на бизнеса

Обща рамка на тематичната област

В изготвения в рамките на предходната дейност 2 по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” доклад, с който са представени тематични области за обучение и дискусии, една от посочените теми е дефинирана като „Ефективна организация и администриране на бизнеса”.

Целта на обучението по тази тема (модул) се определя като „повишаване на разбирането за ползите от изграждането на бизнес организациите като надеждни партньори и социално отговорни участници в икономическия живот на обществото”.

Определя се и следното съдържание на модула:

За фокусна група е определена първоначално групата на работодателите. Впоследствие възложителят добавя и втора фокус група – тази на заетите лица и синдикалистите. В териториалния/секторния обхват са включени всички райони на планиране/ икономически сектори. Предвидените форми са обучение/дискусия...